The world needs all kinds of minds.                                                               Temple Grandin

Ondernemingsgegevens

Katrencia

​Katrien Vrancken

+32 486 72 88 04

Zemstsesteenweg 20

1981 Hofstade

info@katrencia-coaching.be

BTW BE 0899 256 811

Artikel 1: Algemene bepalingen

Katrencia, een gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Zemstsesteenweg 20, 1981 Hofstade , BTW BE 0899.256.811.

Katrien Vrancken biedt haar klanten de mogelijkheid om workshops (eventueel op maat) en persoonlijke coaching online en offline aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een cliënt, workshop participant, bedrijf, of bezoeker van deze website ("Klant" of "Coachee"). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Katrencia moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Katrencia aanvaard zijn.

Iedere coachee, deelnemer of opdrachtgever, die een samenwerking met Katrencia aangaat of zich inschrijft voor een workshop of coaching sessie wordt verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen. Inschrijving, bestelling of het maken van een afspraak impliceert goedkeuring van de voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten

De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant, hetzij schriftelijk, elektronisch, of mondeling zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor de workshop of de overeengekomen dienst doorgeeft.

Katrien Vrancken en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

Voor bedrijven/opdrachtgevers: Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door Katrien Vrancken is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. Katrencia is pas aan de offerte verbonden indien de aanvaarding door de Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan Katrien Vrancken is bevestigd.

Artikel 3: Toepasbaarheid van de voorwaarden

In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Katrien Vrancken aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging.

Voor producten, workshops of coaching sessies zijn er specifieke voorwaarden opgenomen in dit document. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Katrien Vrancken behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

Artikel 4: Prijs en BTW

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Voor particulieren zijn alle prijzen inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor bedrijven die een factuur wensen zijn de prijzen exclusief btw.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Workshops moeten sowieso volledig op voorhand betaald worden om reservatie te garanderen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Katrencia houdt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Artikel 5: Online en offline aankopen

Voor de betaling van coachsessies heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• direct na de sessie
o via de bancontact app of een andere bank app (gratis)
o cash (gratis)

o na een online sessie via overschrijving op rekeningnummer BE64 7370 5390 3852

Artikel 6: Deelname aan workshops

Artikel 6.1: Inschrijving via de website

Je kan inschrijven voor workshops via de Website . Je ontvangt een factuur. Je inschrijving is pas definitief als we je betaling ontvangen hebben. Van zodra we een ingevuld inschrijvingsformulier ontvangen, registeren we je als aanwezig. Vanaf dit punt ben je eventuele annulatiekosten verschuldigd. Zie ook artikel 6.3. Je ontvangt een factuur met uiterste betaaldatum op. We vragen je dan ook om het bedrag te voldoen voor deze datum. Dat bespaart ons heel wat extra administratie en extra kosten voor jou (herinneringsmails, en eventueel een toelage voor jou als je na 3 herinneringen nog niet zou betaald hebben).

Voeg zeker het mailadres info@katrencia-coaching.be toe aan je 'gewenste mails en contacten' aangezien het wel eens gebeurt dat mails bij de spam terechtkomen. Check je ongewenste reclame als je de mail niet ziet binnenkomen.

Artikel 6.2: Inschrijving via mail of tijdens workshops

Je kan alternatief inschrijven per mail naar info@katrencia-coaching.be. Voeg zeker je telefoonnummer toe aan je inschrijvingsmail. Je zal steeds een bevestiging van je inschrijving krijgen per mail, met een uitnodiging voor betaling van het inschrijvingsgeld. Als de workshop reeds volzet is, zal je dit via mail vernemen binnen de 3 dagen na je inschrijving.

Je kan ook inschrijven voor een vervolgworkshop tijdens een workshop. Je mondelinge inschrijving is dan bindend. Je zal steeds een bevestiging van je inschrijving krijgen per mail, met een uitnodiging voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Vanaf dat het inschrijvingsgeld gestort is op de rekening BE van Katrencia is je inschrijving definitief en je plek gegarandeerd.

Als je zeker wilt zijn van een plaatsje kan je best tijdig storten, want het principe 'first-come, first-served' is van kracht.

Indien je last minute inschrijft, dat wil zeggen binnen de 4 dagen voor de start van de workshop, kan je best telefonisch contact opnemen met Katrien via 0486/728804 om te checken of er nog plaats is. Ook hier wordt er bij akkoord onmiddellijk een factuur opgemaakt en gemaild naar de klant met vraag om onmiddellijk te storten.

Artikel 6.3: Annulatie of verzetten van workshops

Aangezien Katrencia slechts een aantal deelnemers kan toelaten per workshop (wordt aangegeven op de website hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn - om de kwaliteit en persoonlijke diepgang te garanderen), hanteert ze een strikt annuleringsbeleid.

Eens ingeschreven voor een workshop is verzetting of annulatie en dus ook terugbetaling niet mogelijk.

We rekenen tevens een annulatiekost van 40 euro aan (administratiekosten en de deel in de reeds gemaakte kosten) van zodra je het inschrijfformulier hebt ingevuld is je plaats gereserveerd. Je ontvangt dan een credit nota voor het saldo (kostprijs workshop - annulatiekosten.

De planning en organisatie van workshops brengt immers heel wat administratie en kosten met zich mee. Deze moeten sowieso gedragen worden door Katrencia , ongeacht of deelnemers wel of niet komen opdagen op de dag van de workshop.

Uitzonderingen op deze regel zijn een gunst, en zeker geen vanzelfsprekendheid en zullen geval per geval worden bekeken. Mogelijke gunstregelingen in geval van overmacht (bv bij accident of ziekenhuisopname) zijn bijvoorbeeld verzetting naar een volgende workshop). Sowieso zullen de reeds gemaakte kosten worden doorgerekend (bv uurtarief voor het opstellen de persoonlijke profielen, mailverkeer, printkost, huur van de zaal...).

Katrencia is in de mogelijkheid om workshops te annuleren in geval van overmacht (gebeurtenissen buiten Katrencia om) of ziekte van de trainer. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Terugbetaling is niet mogelijk, er zal een nieuwe datum voor de workshop of evenement worden vastgelegd waaraan de klant kan deelnemen.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen coach en coachee besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De coach deelt het besprokene nooit met derden. De coachee beslist zélf wat hij/zij aan derden meedeelt.

In geen geval mogen eventuele geluidsopnames openbaar gemaakt worden, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Geluidsopnames zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Artikel 8: Facturatie

Aankopen van workshops of verzwaringsdekens.

Zal er een factuur bijgevoegd zijn in de bevestigingsemail, toegestuurd na afronding van de bestelling.

Katrencia facturen zijn betaalbaar door de Klant binnen de veertien kalenderdagen vanaf de datum van de factuur.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling, zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 10 % per jaar op het betrokken bedrag, met een minimum van 30 euro. Dit komt overeen met de hinder die Katrencia hiervan ondervindt, en de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Katrencia aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Dit artikel blijft geldig indien Katrencia op verzoek van de Klant afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

Onverminderd het voorgaande behoudt Katrencia zich het recht de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Katrencia van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Aangezien Katrencia eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van andere derden, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens overmacht, zal er een nieuwe datum vast gelegd worden. De enkele deelnemer die niet kan op de gekozen datum, kan dan aansluiten op een andere datum waarop een gelijkaardige workshop gepland wordt.

Er is geen terugbetaling mogelijk bij overmacht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid bij workshops, persoonlijke consults en aankopen

Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als een inspanningsverbintenis. De coach stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen, door informatie en inzichten uit persoonlijke consults, door het volgen van de workshops of door het (verkeerd) toepassen en interpreteren van de behandelde inhoud. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach.

Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de coachee bij de eigen bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De coachee bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de coachee zelf. Als de coachee het moeilijk heeft omtrent bepaalde zaken die aanbod kwamen tijdens de sessies of workshops, kan hij/zij best een afspraak maken om dit te bespreken met de coach.

Katrien Vrancken verklaart hierbij dat zij, als niet-medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen. Katrien is gecertificeerd kind&jongerencoach, auticoach en faalangstcoach maar geen psycholoog of psychiater. De door haar verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding.

Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Katrien Vrancken geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud, auteursrecht en copyrights

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom vanKatrencia. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Katrencia te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Al het ondersteunend materiaal dat ter beschikking gesteld wordt aan de deelnemers bij workshops is auteursrechtelijk beschermd. © CopyrightKatrencia. All rights reserved. Niets van deze documenten mag gereproduceerd of verdeeld worden op geprinte of digitale media zonder schriftelijke toelating van de auteur Katrien Vrancken. In geen geval mag materiaal openbaar gemaakt worden, op internet, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Het materiaal is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Katrien Vrancken. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 13 : Gebruiksvoorwaarden van de website

Door het louter gebruik te maken van Katrencia website verklaart de gebruiker zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen, en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Als de Klant het oneens is met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vragen we deze website niet te gebruiken.

• De inhoud van de pagina's van Katrencias website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.


• Katrencia biedt geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. De Klant erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat. Katrencia sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet.


• Katrencia website bevat materiaal dat exclusief intellectueel eigendom is van Katrien Vrancken. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, de lay-out, het zicht, het uiterlijk, de grafische vormgeving, de broncodes, evenals alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt onder welke vorm ook, met inbegrip van de afbeeldingen. De Klant is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, te reproduceren of commercieel te exploiteren.


• Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

Artikel 14 : Verwerking gegevens (privacy)

Zie hiervoor Katrencia privacy & cookie policy.

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Katrenciaom één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij betwisting van Katrencia facturen, de algemene voorwaarden of in geval van geschillen is de rechtbank in Brabant bevoegd.

©2021 Katrencia

Privacy- & Cookieverklaring Katrencia

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Katrencia, met maatschappelijke zetel te Zemtsesteenweg 20, 1981 Hofstade en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0899.256.811 . Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen Katrencia leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het "recht van de elektronische economie". Katrencia stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Katrencia. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 2 - Persoonsgegevens 2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt: Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres; Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres; Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord; Categorie 4: via cookies.

2.2. Katrencia kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: a. door gebruik van cookies (zie onderstaand); b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website; 2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: Katrencia zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Katrencia om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Katrencia en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing. Bij inschrijving voor een workshop of andere service geeft u tevens de toelating om opgenomen te worden in de verzendlijst van Katrencia voor promotionele doeleinden.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Katrencia uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Katrencia, haar producten en/of diensten. Katrencia kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Katrenciabewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Katrencia, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Katrencia failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Katrencia geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Katrencia zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Katrencia uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Katrencia zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Katrencia uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Katrencia zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duur van de verwerking De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Katrencia en U.

Artikel 5 - Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Katrencia. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@katrencia-coaching.be per post naar Katrencia, Zemtsesteenweg 20, 1981 Hofstade.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Katrencia aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy

Artikel 8 - Cookies

8.1. Wat zijn cookies? Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Katrenciaen geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies? Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: Functionele cookies Naam Herkomst Functie Bewaartijd Huidige domein Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen) Tot na de sessie XSRFTOKEN Huidige domein Een token om formulieren te beschermen tegen spam Tot na de sessie.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4.Uw toestemming: U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/

©2021 't Zo

Disclaimer

Deze website is eigendom Katrencia

Contactgegevens :

Telefoon : 0486/728804

Email : info@katrencia-coaching.be

Ondernemingsnummer : BTW BE 0899.256.811

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Katrencia.

BEPEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Katrencia levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Katrencia de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Katrencia kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Katrencia geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Katrencia kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Katrencia verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brabant bevoegd

g